ဓမၼဒူတေတာရ သာသနာ့ရိပ္သာ

 


- ဓမၼဒူတေတာရ သာသနာ့ရိပ္သာကုိ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။

 

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မုိင္(၄၀) ကြာေ၀းၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ၏ (၁၀)မိုင္အကြာ ဟံသာ၀တီေဂါက္ကြင္းႏွင့္ ကပ္လွ်က္တည္ရွိသည္။

 

- ရန္ကုန္-ပဲခူး အေ၀းေျပး ကားလမ္းမႀကီး အတြင္းသို႔ ေျမနီလမ္း ၂ဖာလံုခန္႔ ၀င္ေရာက္ရသည္။

 

- ရိပ္သာ၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ (၁၄)ဧက ခန္႔႐ွိၿပီး ေသာက္သံုးေရအတြက္ အ၀ီစိ တြင္း၊ ေရေလွာင္ကန္၊ ေရစင္၊ ေရသန္႔စက္တုိ႔ကုိတပ္ဆင္ ထား႐ွိသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး အတြက္ 50KVA Transformer တပ္ဆင္ထား႐ွိသည္။

 

- ေယာဂီမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခန္း(၈)ခန္းပါ အမ်ိဳးသားေဆာင္၊ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္(၃၀)ႏွင့္ ရဟန္းေယာဂီမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေဆာင္မ်ားကုိ ေဆာက္ လုပ္ ၿပီးျဖစ္သည္။

 

- တရား၀င္သူတုိ႔အား ၀င္ေၾကးမေကာက္ခံပဲ နံနက္စာ ေန႔လည္စာ ညေနေဖ်ာ္ရည္တို႔ကို ရိပ္သာမွ တာ၀န္ယူ စီစဥ္လွဴဒါန္းပါသည္။

 


 

ဓမၼဒူတေတာရ သာသနာ့ရိပ္သာ ေယာဂီစည္းကမ္းခ်က္မ်ားလစဥ္တရား၀င္မည့္ ေယာဂီမ်ားကုိ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာႏုိင္မွသာ လွ်င္ ရိပ္သာ၏ ေယာဂီအျဖစ္ လက္ခံပါသည္။

၁။ ေယာဂီမ်ားအားလံုး ႐ွစ္ပါးသီလကို လံုၿခံဳစြာေစာင့္ထိန္းၾကရပါမည္။

၂။ တရား၀င္မည့္ ေယာဂီသည္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ မလြတ္ကင္းေသး သူမ်ားကိုမိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္။

၃။ တရားအားထုတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးႏွင့္မျပည့္စံုသည့္ နာတာ႐ွည္ေရာဂါ၊ ကိုယ္ေရျပားေရာဂါ၊ စိတ္ေရာဂါ၊ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ားအား လံုး၀ လက္မခံပါ။

၄။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ခ်ထားေပးသည့္ ေနရာ၌သာ ေနၾကရပါမည္။

၅။ ေယာဂီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ပုဂၢိဳလ္တို႔က ခ်ထားေပးသည့္ ေနရာ၌သာေနၾကရပါမည္။ မိမိသေဘာျဖင့္ အျခားအခန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ျခင္း မျပဳရပါ။

၆။ တရားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ စကားေျပာဆုိျခင္း၊ အခန္းကူးျခင္းမ်ားကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၇။ မိမိ၏ အိပ္ရာလိပ္၊ အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားမွလြဲ၍ အဖုိးတန္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။ မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းၾကရမည္။

၈။ ရိပ္သာႏွင့္မသင့္ေတာ္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၉။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ကြမ္းစားျခင္း အလ်ဥ္းမျပဳရပါ။

၁၀။ေယာဂီမ်ားသည္ ရိပ္သာအတြင္း၌ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ သြားလာသည့္အခါ သတိလက္လြတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စကားေျပာဆုိျခင္း ေဘးဘီသုိ႔ ေငးေမာၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားမျပဳဘဲ တန္းစီ၍ သြားလာရမည္။

၁၁။ ေယာဂီမ်ားသည္ တရားေလွ်ာက္ရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ အခန္းစဥ္အတုိင္း ဆရာေတာ္ထံ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၁၂။ စုေပါင္း တရားအားထုတ္ရာ ဌာနႏွင့္ မိမိအခန္းတြင္းသို႔ ၌ စကားေျပာဆုိျခင္း၊ အသံထြက္၍ ဘုရား ႐ွစ္ခိုးျခင္း၊ တရားစာ ႐ြတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ရပါ။

၁၃။ တရားအားထုတ္ၿပီး၍ ရိပ္သာမွ ျပန္ထြက္သြားမည့္ ေယာဂီတုိ႔သည္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အခန္းမ်ားကုိ သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကရပါမည္။ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အခန္းေသာ့မ်ားကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္ အပ္ႏွံၾကရပါမည္။

၁၄။ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည္တုိ႔ကုိ သံုးစြဲသည့္အခါ အျခားသူမ်ားအား အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ျခင္း ေလလြင့္ထိခိုက္ျခင္းမ်ား မ႐ွိေအာင္  သံုးစြဲရပါမည္။